Indisch4ever

19,20,21 juni Max 305

max305

Max 305 schrijft:   Op basis van de oorlog-er­varin­gen van Max (sol­daat num­mer 305) gedurende de Tweede Werel­door­log in
Ned­er­lands Indië en in het Hiroshima-​2b kamp in Japan maakt Ernes­tine thans een voorstelling.
Een ver­haal over erken­ning, keuzevri­jheid, en moed.
Met prachtig tra­di­tionele ele­menten van de Indone­sis­che archipel /​Indis­che cul­tuur.

In het script wor­den dwarsver­ban­den gelegd met ver­halen van de na-​oorlogse gen­er­atie. De voorstelling Max305 heeft een doc­u­men­tair karak­ter met his­torische feiten en algemene aspecten zoals het Indis­che Zwi­j­gen, de afwezigheid van een col­lec­tief bewustzijn, het kun­nen omgaan met over­lev­ingskansen.

Op vrijdag 19 juni, zater­dag 20 juni en zondag 21 juni om 15.00 uur en om 20.00 uur speelt MAX305 in de Nieuwe Ban­ier, Ban­ier­straat 1, 3032 PA Rot­ter­dam

sigplus